Kalendarz wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin

  • 96592Odsłon razem:
  • 15Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Tarcza antykryzysowa dla III sektora!

Na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Organizacje Pozarządowe zostaną objęte tarczą antykryzysową w związku z zagrożeniem Covid-19. Dodatkowo NIW-CRSO uruchomi specjalny program wsparcia NGO, którego budżet wynosi 10 mln zł.

Działania osłonowe obejmą:

1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT- 8 – mijający 31 marca br. termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony do 31 lipca br. W tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane rozporządzenie Ministra Finansów.

2. Zlecanie zadań publicznych – organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:
•przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego;
•przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego;
•uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych
w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

3. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert – wprowadzona zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

4. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności – w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną.

5. Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.

Więcej informacji o przyjętych rozwiązaniach można znaleźć na stronie: https://niw.gov.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-glinskiego-tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora/

Zaproszenie do konsultacji społecznych!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: https://bip.warmia.mazury.pl/1390/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej.html

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 marca – 25 kwietnia 2020 r. do

Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na piśmie lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.  O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt z biurem CAS

W związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa zapraszamy do kontaktu z Centrum Animacji Społecznej za pośrednictwem telefonu i maila podanych w zakładce KONTAKT.

zostanwdomu

Sprawozdania Finansowe za 2019 rok!

Do 31 marca należy elektronicznie podpisać sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Sprawozdanie winno być podpisane przez cały Zarząd organizacji pozarządowej. W 2019r. nastąpiła znacząca zmiana, jeśli chodzi o formę sporządzania sprawozdania i formę jego podpisywania. Wszystko należy zrobić elektronicznie.

Składając podpis elektronicznie automatycznie zapisywana jest data jego złożenia, dlatego Urząd Skarbowy będzie mógł łatwo zweryfikować, czy sprawozdanie zostało sporządzone i podpisane w terminie. Aby elektronicznie podpisać sprawozdanie finansowe każdy członek Zarządu powinien posiadać profil zaufany (można założyć bezpłatnie) lub podpis kwalifikowany (odpłatny).

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca, czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy oraz wszyscy członkowie zarządu.

TERMINY

W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy sprawozdawcze są następujące:
• Sporządzenie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2018 rok – do 31 marca 2020 r.
• Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2018 rok – do 30 czerwca 2020 r.
• Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do urzędu skarbowego – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 10 lipca 2020r.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW