Kalendarz wydarzeń
grudzień 2021
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Licznik odwiedzin
  • 117233Odsłon razem:
  • 21Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Ogłoszono konkurs w ramach PO WER

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28 września do 12 października 2015 r.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00 IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Przedmiot konkursu
Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 służy realizacji Gwarancji dla młodzieży poprzez zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Poprzez realizację konkursu w celu zwiększenia zakresu i trafności ww. oferty aktywizacyjnej wypracowane zostaną rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.
W konkursie założono dofinansowanie działalności jednego partnerstwa z każdego województwa i wypracowanie przez każde partnerstwo co najmniej jednego zestawu rekomendacji.

W związku z koniecznością wybrania do dofinansowania wyłącznie jednego partnerstwa w danym województwie, zostanie utworzonych 16 list rankingowych, a do dofinansowania wybrany zostanie projektodawca z najwyższą liczbą punktów na danej liście. Wnioskodawcy

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:
• jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
• ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego
• organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 000 000 zł.
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł, a maksymalna nie więcej niż 414 260 zł – kwota stanowiąca równowartość 100 000 euro wkładu publicznego (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 1 euro = 4.1426 zł).

W związku z przyjętą maksymalną wartością projektu koszty bezpośrednie rozliczane będą obligatoryjnie metodami uproszczonymi, tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Termin i miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 28.09.2015 r. do 12.10.2015 r.:
• w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej http://www.kapitalludzki.gov.pl/power/nabory-wnioskow/.
Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: partnerstwa@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 82, 22 461 63 63.

Źródło: www.ngo.pl

Wnioskodawca
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
Partner projektu
logo GOKIR Wilkasy
Warto zajrzeć
wirtualny spacer
NIW